ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на Сайта www.innovativecamping.com

и на електронния (онлайн) магазин  на Сайта

 

Съдържание:

 1. I. Въведение. Обща информация.
 2. II. Употребените в настоящите ОУ понятия имат следното значение:

III. Информация за Дружеството и данни за контакт с него

 1. Надзорни органи, осъществяващи контрол върху дейността на Дружеството:
 2. V. Когато Потребител използва Сайта, той се задължава

(независимо дали има регистриран на Сайта потребителски профил или не и независимо дали е направил поръчка на стока през Сайта или не):

 1. Регистрация на потребителски профил на Сайта

VII. Извършване на поръчка през електронния магазин на Сайта и сключване на договор от разстояние

VIII. Цена и начини на плащане. Задълбочено установяване на идентичността на Потребителя.

 1. IX. Доставка
 2. X. Отказ от договора съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП), връщане на стока и възстановяване на суми
 3. XI. Рекламации

XII. Права на интелектуална собственост

XIII. Отговорност

XIV. Директен маркетинг

 1. Разрешаване на спорове

XVI. Заключителни клаузи

I. Въведение. Обща информация.

С настоящите Общи условия (ОУ) се уреждат отношенията между „ИНОВАТИВЕН КЪМПИНГ“ ЕООД („Дружеството“) и потребителите на интернет сайта www.innovativecamping.com  („Сайтът/-а“)които посещават, разглеждат Сайта и/или закупуват стоки/артикули, които се предлагат за продажба в електронния (онлайн) магазин на Сайта.

Молим внимателно да прочетете тези ОУ, като имате предвид, че използването на Сайта от Ваша страна ще означава, че сте се запознали с ОУ и ги приемате.

В случай че имате въпроси във връзка с тези ОУ, молим да се свържете с Дружеството, използвайки посочените в раздел III координати.

Дружеството си запазва правото да изменя и допълва настоящите ОУ по всяко време, като всички такива изменения и допълнения са обвързващи както за Дружеството, така и за Вас като потребители на Сайта, считано от датата на публикуването им на Сайта (посочена изрично в него).

Ако не сте съгласни с настоящите ОУ, молим да не използвате Сайта.

II. Употребените в настоящите ОУ понятия имат следното значение:

1) „(Интернет) Сайтът/-а“ – интернет страницата, която се зарежда при изписването на адреса https://www.innovativecamping.com/ в браузъра на Вашето устройство и на която страница е поместен електронния магазин на Дружеството.

2) „Потребител (на Сайта)“ – посетител на Сайта, който разглежда или по подобен легален начин използва Сайта (без значение дали е регистрирал потребителски профил или не и без значение дали е направил поръчка през Сайта или не); посетител на Сайта, който закупува стоки, които се предлагат за продажба в електронния магазин на Сайта.

Регистрация на потребителски профил на Сайта и извършване на поръчки през електронния магазин на Сайта могат да правят само пълнолетни физически лица.

3) „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4) „(Потребителски) Профил (на Сайта)“ – създаден на Сайта профил от потребител на Сайта, съдържащ данни за потребителя, евентуално данни за неговите поръчки в електронния магазин на Сайта, история на поръчките му, информация за любими стоки от електронния магазин и др.

5) „Договор от разстояние“ (вкл. по смисъла на ЗЗП) – всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

6) „Доставчик на услуги на информационното общество“ (вкл. по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) – лице, предоставящо услуги на информационното общество, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

III. Информация за Дружеството и данни за контакт с него

Собственик на Сайта, на публикуваното на него съдържание и на електронния магазин на Сайта е търговецът ИНОВАТИВЕН КЪМПИНГ ЕООД, вписано с ЕИК: 204190240 в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Седалище и адрес на управление, на осъществяване на дейността и за кореспонденция с Дружеството: гр. София, р-н „Средец“, бул./ул. НЕОФИТ РИЛСКИ № 46

Регистрация по ЗДДС: BG204190240

Данни за контакт: тел. номер: +359879664181, имейл: info@innovativecamping.com

 

Дружеството е доставчик на услуги на информационното общество, като, посредством електронния магазин на Сайта, Дружеството предлага за закупуване аксесоари за автомобили като багажници, греди, платформи за офроуд. Задължителните за попълване полета на Сайта (при регистрация на потребителски профил, извършване на поръчка през електронния магазин и т.н.) са отбелязани посредством „*“.

IV. Надзорни органи, осъществяващи контрол върху дейността на Дружеството:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

тел. номер на потребителя: 0700 111 22

имейл: info@kzp.bg

интернет сайт: https://kzp.bg/

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

имейл: kzld@cpdp.bg

интернет сайт: www.cpdp.bg

V. Когато Потребител използва Сайта, той се задължава

(независимо дали има регистриран на Сайта потребителски профил или не и независимо дали е направил поръчка на стока през Сайта или не):

– да спазва и да не нарушава Конституцията и законите на Република България и международните актове, по които тя е страна;

– да спазва правилата на морала, добрите нрави, Интернет етиката и общоприетите правила за комуникация;

– да не извършва каквито и да било злоумишлени действия, в това число действия или бездействия, които могат да се квалифицират като непозволено увреждане, престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

VI. Регистрация на потребителски профил на Сайта

 1. Ако желае, Потребител на Сайта може да си регистрира потребителски профил на Сайта.
 2. За регистрация на потребителски профил на Сайта, Потребителят на Сайта попълва нарочна регистрационна форма, поместена на следния линк: Регистрацияи включваща информация за име и фамилия, имейл и парола.
 3. При извършване на регистрацията на потребителски профил на Сайта, Потребителят се задължава да предостави верни, точни и актуални данни за себе си, както и, при попълването на полетата в регистрационната форма, да не използва нецензурни или обидни думи, наименования, словосъчетания и т.н. Потребителят на Сайта се задължава своевременно да коригира информацията в профила си на Сайта, при всяка промяна в предоставените от него лични данни при регистрацията.
 4. При регистрацията на потребителски профил на Сайта, Потребителят следва да посочи, че се е запознал с Уведомлението за поверителностна Дружеството, както и да приеме/да се съгласи с настоящите ОУ (посредством отметки в клетки). Линкове и към двата споменати документа са налични в съответната регистрационна форма.
 5. След попълване на регистрационната форма и натискане на бутона „Регистрация“, на посочения в регистрационната форма имейл, се изпраща линк, чрез който Потребителят да потвърди регистрацията си. След потвърждаване на регистрацията, профилът на Потребителя става активен.
 6. За да влезе в профила си, Потребителят следва да попълни потребителско име и избраната от него парола. Посоченият при регистрацията на профила имейл служи и като потребителското име за създадения профил на Сайта.
 7. През регистрирания профил на Сайта, потребителят може да прави поръчки на стоки, които се предлагат за продажба в електронния магазин на Сайта, да следи статуса на направените си поръчки, да добавя стоки от електронния магазин в „Любими“ и др.
 8. Дружеството си запазва правото да изтрие профил на Потребител на Сайта, в случай че профилът не се използва от Потребителя (не е активен) в продължение на повече от 5 години, считано от датата на последната му активност в профила.
 9. Извън посоченото в предходната точка, профил на Потребител се заличава и при прекратяване дейността на Дружеството, прекратяване поддържането от страна на Дружеството на електронния магазин или на Сайта, на който е поместен магазинът, както и в други случаи, предвидени в нормативен акт.

VII. Извършване на поръчка през електронния магазин на Сайта и сключване на договор от разстояние

 1. Поръчка на стоки, които се предлагат за продажба в електронния магазин на Сайта, може да се извършва от Потребител на Сайта, без значение дали Потребителят е регистрирал потребителски профил на Сайта или не.В случай че няма регистриран потребителски профил на Сайта, Потребителят, който прави поръчка, попълва същия формуляр за поръчка, какъвто и Потребител с профил на Сайта.
 2. По силата на настоящите ОУ, Потребителите на Сайта се задължават да не подават фиктивни заявки/поръчки през електронния магазин на Сайта.
 3. Към всеки артикул от електронния магазин на Сайта е посочено описание на естеството и характеристиките на стоката, единичната цена на стоката с вкл. ДДС, информация за начин, срок и цена на доставка, за начините на плащане, информация за срок и начин на връщане на стоката и за възстановяване на разходите, снимка/снимки на артикула.
 4. За извършване на поръчка през електронния магазин на Сайта,Потребителят извършва следните стъпки:

4.1. добавя желаната от него стока в „Количката“/„Кошницата“ на електронния магазин, като за целта преди това отбелязва избрания от него размер, модел и цвят на артикула (доколкото е възможно и има в наличност) и колко броя от стоката поръчва;

4.2. посещава секцията „Количка“ (в която се визуализират добавените артикули с информация за: техните наименования, артикулни номера, размер, модел, цвят, колко броя се поръчват, цените им с вкл. ДДС, цената на тяхната доставка, размер на отстъпка (ако има такава), крайна цена на поръчката) и натиска бутона „Продължи към плащане“;

4.3. попълва нарочния формуляр (форма) за поръчка (във формуляра за поръчка се визуализират поръчваните артикули с информация за: техните наименования, артикулни номера, размер, модел, цвят, колко броя се поръчват, цените им с вкл. ДДС, възможните начини за доставка, срок и цена на доставката, размер на отстъпка (ако има такава), крайната цена на поръчката, възможните начини на плащане, информация за срок и начин на връщане на стоката и за възстановяване на разходите), като Потребителят: попълва име и фамилия, актуални имейл и телефонен номер, посочва точен адрес за доставката и избира начина на плащане.

4.4. отбелязва, че се е запознал с Уведомлението за поверителност на Дружеството и приема/съгласява се с настоящите ОУ (посредством отметки в клетки); линкове и към двата споменати документа са налични в съответния формуляр за поръчка;

4.5. натиска бутона „Завършване на поръчката“.

 1. Приемането/съгласяването с тези ОУ от страна на потребител на Сайта, последвано от натискане на бутона „Завършване на поръчката“,има силата на сключен договор от разстояние между Потребителя и Дружеството.
 2. За сключването на договора Дружеството уведомява Потребителя чрез следните електронни средства: след завършване на поръчката се зарежда страница, която потвърждава направената поръчка, а на посочения във формуляра имейл се изпраща електронно потвърждение за направената поръчка с информация за Дружеството, неговите контактни данни и детайлите за поръчката.
 3. Когато Дружеството не може да изпълни задълженията си по сключения договор поради това, че не разполага с поръчаните стоки, то уведомява Потребителя и възстановява платените от последния суми (ако има такива) в срок до 14 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора.

 1. При извършване на поръчка през електронния магазин на Сайта, Потребителят се задължава да предостави верни, точни и актуални данни за себе си, както и, при попълването на полетата във формуляра, да не използва нецензурни или обидни думи, наименования, словосъчетания и т.н.

VIII. Цена и начини на плащане. Задълбочено установяване на идентичността на Потребителя.

 1. Обявените цени в електронния магазин на Сайта са в български левове и са с включен ДДС.

 1. Начините за плащане при закупуване на стока през електронния магазин на Сайта са:

– наложен платеж;

– по банков път;

– с кредитна/дебитна карта;

– посредством профил в „PayPal“;

– през Epay

 1. Ако избраният начин на плащане е по банков път, на Потребителя се визуализира информация за извършването на банков превод. Потребителят се задължава, след извършване на банковия превод, своевременно да изпрати платежното нареждане на имейл:sales@innovativecamping.com.
 2. Ако избраният начин на плащане е с кредитна/дебитна карта или посредством профил в „PayPal“, за извършване на плащането Сайтът на Дружеството прехвърля Потребителя към съответната страница на доставчика на платежни услуги в зависимост от начина на плащане).
 3. За целите на извършването на плащания по поръчките посредством банкови карти (като електронни платежни инструменти) и в други подобни случаи, Дружеството използва само такива доставчици на платежни услуги, които са предприели мерки за удостоверяване на идентичността на Потребителя с цел ограничаване на потенциални измами с неразрешени онлайн транзакции.

IX. Доставка

 1. Доставки на поръчани през Сайта стоки се извършват на територията на Р. България, Румъния и Гърция, като за целта Дружеството използва услугите на доставчик/-ци – куриерски фирми.
 2. Поръчаната стока може да бъде доставена до домашен или служебен адрес, посочен от Потребителя.
 3. Стоката се доставя в подходяща опаковка с оглед на нейния вид и използвания от куриерската фирма транспорт, придружена от стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора (на хартия).
 4. Доставката на стоките е възможна само в случай че при поръчката поръчващият Потребител е посочил точен адрес за доставка и актуален телефонен номер за връзка.
 5. Стоката се доставя на посочения от Потребителя адрес в срок между 3 и 5 работни дни от датата на поръчката.
 6. В случай на невъзможност да изпълни поръчка в срок по независещи от него причини, Дружеството своевременно уведомява писмено Потребителя за забавянето, причината за забавянето и допълнително определения срок (в зависимост от обстоятелствата) за изпълнение на поръчката. Ако поръчаната стока не бъде доставена в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора, като в този случай Дружеството му възстановява без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора (ако има такива).
 7. Доставката за поръчки на стойност над 1 000 лв. с ДДС е безплатна.

X. Отказ от договора съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП), връщане на стока и възстановяване на суми

 1. Потребителят по тези ОУ, който е „потребител“ и по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на стоката, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. За целта, в рамките на посочения срок, Потребителят информира Дружеството за решението си, като:

– попълва, подписва и изпраща сканиран до Дружеството стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, който е получил на хартия заедно с доставените стоки (формулярът се изпраща до Дружеството на имейл: sales@innovativecamping.com

или

–  изпраща до Дружеството съобщение за отказа от договора на следния имейл: sales@innovativecamping.com, като за текст на съобщението използва текста на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ (Приложение № 1 към тези ОУ), публикуван тук (Потребителят може да използва текста на стандартния формуляр от линка, като го копира в имейл-съобщението, който ще изпрати до Дружеството).

 1. След информиране на Дружеството за отказа по някой от предложените начини в предходната точка, Дружеството връща на Потребителя по имейл потвърждение за получаване на отказа му.
 2. Съгласно ЗЗП, правото на отказ от договора от разстояние не се прилага за договори:

1) за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2) за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3) за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4) за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7) за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8) при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9) за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10) за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11) сключени по време на публичен търг;

12) за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13) за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.:

 1. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати стоките обратно на Дружеството (до адреса на Дружеството) без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок.
 2. Върнатата в срока по предходната точка стока трябва да отговаря едновременно на следните условия:

– стоката да е в оригиналната си опаковка и в същото състояние, в което е била доставена (пълен комплект аксесоари, без увреждания, драскотини и др.);

– стоката да не е употребявана, зацапана или с нарушен вид, да не е с повреден/липсващ етикет;

– стоката да е придружена от документите, с които е била доставена (вкл. фактурата, с която стоката е получена, фискалния бон за плащането и др.).

 1. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Дружеството възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.
 2. Дружеството е длъжно да възстанови сумите, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя. В случай че поръчката е била заплатена с наложен платеж, за възстановяване на сумата Потребителят попълва номер на банкова сметка, титуляр и наименование на обслужващата банка в стандартния формуляр за упражняване правото на отказ.
 3. Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.
 4. Дружеството може да задържи плащането към Потребителя на сумите по т. 6 от този раздел, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 5. Разходите за връщане на стоката (куриерски разходи) при отказ от договора са за сметка на Потребителя.

XI. Рекламации

 1. Получената стока трябва да съответства на уговореното в договора. Потребителят има право на рекламация за несъответствие на стоката с договореното.

 1. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или Дружеството е предоставил/-о търговска гаранция на стоката.

 1. За предявяване на рекламация, Потребителят следва да се свърже с Дружеството по имейл: sales@innovativecamping.com

XII. Права на интелектуална собственост

 1. Дружеството е собственик на всички материали, снимки, текстове, изображения, графики, илюстрации, лого и друго съдържание на Сайта.
 2. Целта на съдържанието на Сайтае да помогне на Потребителите да направят най-подходящия избор при ползване на предлаганите от Дружеството стоки.
 3. Копирането и използване на съдържаниеи/или материали от Сайта за търговски цели от страна на трети лица е забранено. Всяка непозволена употреба може да се приеме за нарушение на авторско право и/или законови разпоредби и подлежи на санкция по предвидения в закона ред.

XIII. Отговорност

 1. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на свои задължения по тези ОУ при настъпване на обстоятелства, които не е могло да предвиди, не е било длъжно да предвиди или не е могло да предотврати – включително, но не само случаи на непреодолима сила и други подобни събития от извънреден характер, епидемии, пандемии, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.
 2. Когато Дружеството не може да изпълни поръчка, направена през електронния магазин на Сайта, поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено Потребителя в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
 3. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове – собственост на трети лица, за съдържанието на които сайтове Дружеството не носи отговорност и върху което съдържание няма контрол.

 

XIV. Директен маркетинг

 1. В случай че Потребител се есъгласил изрично с това (чрез отметка/отбелязване в специално създадено поле – например, по време на регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка през Сайта), Дружеството ще използва данните на Потребителя с цел директен маркетинг.
 2. Потребителят може да се откаже от получаване на имейли от Дружествотопо всяко време, чрез натискане на специален линк в долната част на всяко писмо, което получава от Дружеството.

XV. Разрешаване на спорове

 1. Привъзникване на спор във връзка с настоящите ОУ,Потребителят следва да се свърже с Дружеството по имейл, за да се опитат да решат въпроса помежду си, в дух на разбирателство и взаимни компромиси.
 2. В случай, че страните не успеят да решат спора помежду си по описания в т. 1 начин, Потребителят може да използва процедура за алтернативно решаване на спорове, като се обърне към следния национален орган за алтернативно решаване на спорове:

За България – Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София (включена в националния списък с органи за алтернативно решаване на спорове, публикуван на сайта на Европейската комисия и одобрена въз основа на стандарти за качество по отношение на справедливостта, ефикасността и достъпността),

Адрес: Р. България, гр. София 1000, пл. Славейков 4 А,

Електронен адрес: adr.sofia@kzp.bg, Уебсайт: http://www.kzp.bg, Телефон: +35929330517, Факс: +35929884218

 1. За разрешаване на засягащи го спорове, Потребителят може да използва и Електронната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.

XVI. Заключителни клаузи

За всички неуредени в настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, вкл. Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Дата на последна актуализация на настоящите ОУ: 30.09.2020 г.